Mục được đánh dấu với thẻ "đàn ông thích gì nhất":

 0984.81.0404

Smiley face