Mục được đánh dấu với thẻ "kem white doctor":

 0984.81.0404