Mục được đánh dấu với thẻ "rizin la thuoc gi":

 0984.81.0404