Mục được đánh dấu với thẻ "sản phẩm rizin":

 0984.81.0404