Mục được đánh dấu với thẻ "thực phẩm chức năng rizin":

 0984.81.0404