Mục được đánh dấu với thẻ "white doctor":

 0984.81.0404